Klyuchevskaya Sopka

Klyuchevskaya Sopka Mountain, Kamchtaka, Siberia, Russia.