A Narrow Street in P

A Narrow Street in Pompeii, Naples, Italy Copyright: Terez Anon