Akar Menjalar, Batam

Akar Menjalar, Batam Island, Indonesia